Isı ölçer veya ısı sayaçlarından hangisini kullanmamız gerektiğine nasıl karar vermeliyiz?

Gerek 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nda” gerekse de “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’te” ısı sayacı (Kalorimetre) veya ısı ölçerlerin (Isı Pay Ölçer) hangi şartlarda kullanılacağı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

Hangi cihazın kullanılacağı ile ilgili karar yeni binalar için mekanik tesisat proje müellifince, mevcut binalar içinse binanın özelliklerine göre montaj yapacak olan ve firma ve bina yönetimince verilmesi gereken bir karardır. 

Binama ısı ölçer, ısı sayacı taktırmak zorunda mıyım?

02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun”  7nci maddesinin birinci fıkrasının c bendinde “Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.”  denilmiş olup 634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu’nun” 42nci maddesinin değişik dördüncü fıkrasında da (18/4/2007-5627/16 md.) “.....Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.” denilerek mezkur kanunun bu hükmü gereğince mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan 14.04.2008 tarih ve 26847 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin Geçici 1inci maddesinde de ifade edildiği üzere 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” 7nci maddesinin birinci fıkrasının c  bendi ve Geçici 6ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince 02.05.2012 tarihi itibari ile merkezi sistemle ısıtılan tüm binaların kanun hükümlerine tabi olması, daha özel bir ifade ile ısı ölçüm ekipmanlarının binalarda kullanılmaya başlanmış olması yasal bir zorunluluktur.

Kat maliklerimizden bazıları kasıtlı olarak ısı ölçüm ekipmanlarına müdahale ederek bozuyor. Ne yapmamız gerekir?

02.07.2012 tarihine kadar 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu’nun” 141inci maddesinin ikinci fıkrasına göre herhangi bir bağımsız bölümden kat maliki veya başka bir sıfatla yararlanmakta olanların bu tür hareketleri hırsızlık suçunu oluşturmakta ve bu konu  “Türk Ceza Kanunu’nun” 141inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiş olan enerji hırsızlığı kapsamına girmekte idi.

Ancak 6352 sayılı “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun’un” 105inci maddesi gereğince 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu’nun” 141inci maddesinin ikinci fıkrası mülga hale gelmiştir.

Dolayısı ile bu tutum içerisinde bulunan kat malikleri için yine 634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu’nun” 33üncü maddesi veya 18inci maddesi uyarınca işlem yapılabilir.


634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu” madde 18:

“Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.”

Uzaktan (Online) Kalorimetre ve Sıcak su sayacılarının okunabilmesi için hangi donanıma ihtiyaç duyulmaktadır.   

Sayacim.com Kalorimetre ve Sıcak su okuma ve paylaştırma sistemi Her marka sayaç üzerinden veri okuyabilmektedir. M-Bus Standartlarına uygun sayaçlardan veri almak için geliştirilmiş Konvertör'ün (Wimbus) sisteminize bulunan sayaçlara bağlanması yeterli olacaktır. 

Daire sakinlerine ait bilgileri Excel ile toplu olarak güncelleyebilirmiyim ?

Sayacim.com Kalorimetre, Sıcak su okuma ve paylaşım sisteminde Daire sakinlerine ait Ad Soyad, E-Posta, Telefon Numarası, Daire M² bilgileri gibi pek çok bilgiyi zahmetsizce güncelleyebilirsiniz.

Kalorimetre ve Sıcak su sayaç endekslerini excel ile aktarabilir miyim?

Sayacim.com Kalorimetre, Sıcaksu sayacı okuma ve paylaşım sisteminde aylık sayaç endekslerinizi excel dosyası üzerinden sisteme aktarabilirsiniz.

Excel dosyasından data aktarımı yapabilir miyim?

Sayacim.com Kalorimetre ve Sıcak su paylaşım sistemi üzerinden Daire, Kalorimetre Sayacı ve Sıcak su sayacı bilgilerinizi zahmetsiz ve kolay bir şekilde sisteme aktarabilirsiniz.

Sayacim.com Kullanmak ücretli midir?

Sayacim.com Kalorimetre ve Sıcak su Okuma ve Paylaşım sistemine üyelim ücretsizdir, Bina yöneticileri binalarında bulunan bütün dairelere ait sayaçları sisteme tanımlayarak Faturalandırma dönemlerinde manuel endeks girişi yaparak adil bir şekilde paylaşım işlemlerini gerçekleştirebilir.